Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti COMODO, s.r.o., so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 419 918 (ďalej len “COMODO”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi COMODO ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.comodoconcept.sk.

 1. DEFINÍCIA POJMOV
  • Registrácia.Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.
  • Kupujúci.Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s COMODO kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju COMODO. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
  • Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  • Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY
 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej COMODO dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany COMODO.
 • Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná COMODO. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.comodoconcept.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.
 • Objednávka obsahuje tiež:
 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu COMODO kedykoľvek na požiadanie preukázať.
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 5. súhlas so zasielaním reklamných e-mailov a sms a iných marketingových akcií
 • Objednávka zaniká:
 1. odmietnutím objednávky zo strany COMODO,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 • Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie COMODO adresované kupujúcemu, v ktorom COMODO potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti COMODO neznamenajú potvrdenie objednávky.
 • Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod COMODO je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 • Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok COMODO dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
 • Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti COMODO. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť COMODO povinná prijať.
 1. KÚPNA CENA TOVARU
  • Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  • Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. COMODO si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. COMODO v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká.
  • Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu COMODO do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
  • Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
  • Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  • Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu COMODO a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
 • platobnou kartou cez preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure
 • v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere, ak je tovar na sklade
  • Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet COMODO uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet COMODO sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.
 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
  • Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 4 pracovných dní, od momentu pripísania prostriedkov na účet Comoda, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • Ak je pri tovare uvedená poznámka „dodanie 2-7 prac. dní“po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, COMODO informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká. 
  • Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet COMODO začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti COMODO za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 1. MIESTO DODANIA
  • Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a COMODO ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.
  • Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v predajni COMODO v čase od pondelka do piatku od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 13:00 hod. Pri osobnom odbere COMODO neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.
 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
  • Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.
  • Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.
  • Cenník dopravy

Cena za dovoz tovaru v rámci Slovenskej republiky na adresu kupujúceho je uvedená pri hodnote nákupu internetovom obchode. Pri nákupe do 99,99,- € je cena dopravy 3,90 € s DPH a pri hodnote nákupu od 100,- € vrátane je doprava poskytovaná zadarmo.

Cena za dovoz tovaru do Českej republiky je 11,90 €. Prepravná doba je 2 – 3 pracovné dni.

 

 1. DODANIE TOVARU
  • Záväzok COMODO dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
  • Záväzok COMODO dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod COMODO bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane COMODO.
  • V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti COMODO späť, je internetový obchod COMODO oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
  • Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
  • Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi COMODO a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, COMODO vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  • V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
  • V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu COMODO, s.r.o., Hálkova 2753/13,010 01 Žilina.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané COMODO najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
  • Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod COMODO povinný:
 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: COMODO, s.r.o., Hálkova 2753/13,010 01 Žilina. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak Vám bol odovzdaný.
 2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • Internetový obchod COMODO nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COMODO. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný COMODO.
 • COMODO si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru COMODO. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, COMODO vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka COMODO  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti COMODO kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti COMODO. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru COMODO znáša kupujúci.
 • Internetový obchod COMODO je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 1. ak pri platbe na účet COMODO kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti COMODO,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti COMODO, ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod COMODO schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach COMODO inak ho zaobstarať,
 4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť COMODO tovar nakupuje.
  • Odstúpenie COMODO od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti COMODO kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
  • Odstúpenie COMODO od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti COMODO na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
  • Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod COMODO oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky

     10. POUKAZY

1. Každý zakúpený Darčekový poukaz alebo Poukaz na výmenu tovaru má dátumom stanovenú platnosť, do kedy je možné ho využiť a ktorú nie je možné predĺžiť alebo jej zmeškanie odpustiť.
2. Cena za nevyužitý neplatný darčekový poukaz sa nevracia.
3. Predĺženie platnosti poukazu je možné len so súhlasom COMODO.

      11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

11.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2019.

11.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.comodoconcept.sk.

11.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Príloha VOP:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA STIAHNUTIE