Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies
×

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti COMODO, s.r.o., so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L (ďalej len “COMODO”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi COMODO ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.comodoconcept.sk.

 

Kontakty: COMODO, s.r.o., sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: SK82 1100 0000 0029 4406 3294

Mobil: +421 911 776 644

Email: shop@comodoconcept.sk

Prevádzková doba: 10:00 – 18:00

Zodpovedný vedúci: Miloč Masný

Príjem objednávok cez e-shop: NONSTOP

Orgán dozoru: Inšpektorát slovenskej obchodenj inšpekcie v Žiline, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, info@soi.sk

 

1.           DEFINÍCIA POJMOV

1.1  Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom internetovej stránky a eshopu www.comodoconcept.sk je spoločnosť COMODO,s.r.o. so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L

1.2  Predávajúci. Predávajúcim je COMODO,s.r.o. so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L

1.3  Dodávateľ. Dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných v eshope comodoconcept.sk je COMODO,s.r.o. so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L

1.4  Tovar. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na eshope comodoconcept.sk

1.5  Eshop. E-shopom sa rozumie počítačový systém umiestnený na sieti internet, s verejným prístupom a s možnosťou zadania objednávky na tovar alebo službu.

1.6  Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

1.7  Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s COMODO kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku a doručila ju COMODO. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

1.8  Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.9  Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 


 

2.           OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej COMODO dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany COMODO.

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná COMODO. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.comodoconcept.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.

2.3. Objednávka obsahuje tiež:

a.     vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b.     vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c.     udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu COMODO kedykoľvek na požiadanie preukázať.

d.     vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

e.     súhlas so zasielaním reklamných e-mailcov, newsletterov, sms a iných marketingových akcií

2.4. Objednávka zaniká:

a.     odmietnutím objednávky zo strany COMODO,

b.     márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie COMODO adresované kupujúcemu, v ktorom COMODO potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti COMODO neznamenajú potvrdenie objednávky.

2.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Internetový obchod COMODO je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

2.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok COMODO dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti COMODO. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť COMODO povinná prijať.

 

3.           KÚPNA CENA TOVARU

3.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. COMODO si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. COMODO v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, pričom tento je oprávnený v lehote do 3 dní od doručenia oznámenia o zmene ceny zmenu ceny odmietnuť. V prípade odmietnutia zmeny ceny zo stranu kupujúceho, kúpna zmluva zaniká.

3.3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu COMODO do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3.5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.6. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu COMODO a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

-      prevodom na účet COMODO, IBAN: SK82 1100 0000 0029 4406 3294

-      platobnou kartou cez preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure

-       v hotovosti alebo kartou – pri osobnom odbere na odbernom mieste, ak je tak dohodnuté počas objednávky tovaru.

3.7. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet COMODO uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet COMODO sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

 

4.           ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

4.1. Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 48 hod. iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR a ČR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim. 

4.2. Ak je pri tovare uvedená poznámka „dodanie do 5 prac. dní“ po vytvorení objednávky s tovarom, ktorý má tento stav, zisťujeme dostupnosť daného tovaru u dodávateľa. V prípade, že tovar nie je u dodávateľa dostupný, COMODO informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s návrhom riešenia. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s navrhnutým riešením, objednávka kupujúceho bez ďalšieho zaniká. 

4.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet COMODO, prevodom na účet alebo prostredníctvom CardPay, začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti COMODO za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

5.           MIESTO DODANIA

5.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a COMODO ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

5.2. Tovar je možné vyzdvihnúť po dohode aj osobne v predajniach COMODO v čase od pondelka do piatku od 10:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 10:00 hod. do 13:00 hod. Pri osobnom odbere COMODO neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru uplatnené po osobnom odbere.

 

 

6.           SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2. Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby GLS General Logistic Systems, s.r.o., pričom náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.

6.3.Cenník dopravy

Cena za dovoz tovaru v rámci Slovenskej republiky na adresu kupujúceho je uvedená pri hodnote nákupu v internetovom obchode. Pri nákupe do 99,99 € je cena dopravy 4,00 € s DPH a pri hodnote nákupu od 100 € vrátane je doprava poskytovaná zadarmo.

 

 

7.           DODANIE TOVARU

7.1. Záväzok COMODO dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť podpisom pri prebratí zásielky kuriérovi. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2. Záväzok COMODO dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod COMODO bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane COMODO.

7.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti COMODO späť, je internetový obchod COMODO oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 


 

8.           ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8.2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi COMODO a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 

9.           ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Dokiaľ nebola objednávka kupujúcemu expedovaná, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, COMODO vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a.     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b.     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c.     predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

9.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu COMODO, s.r.o., Hálkova 2753/13,01001 Žilina.

9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané COMODO najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5. Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod COMODO povinný:

a.     prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: COMODO, s.r.o., Hálkova 2753/13,01001 Žilina. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak Vám bol odovzdaný.

b.     vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6. Internetový obchod COMODO nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou COMODO. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný COMODO.

9.7. COMODO si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru COMODO. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, COMODO vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka COMODO  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti COMODO kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

9.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti COMODO. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru COMODO znáša kupujúci.

9.9. Internetový obchod COMODO je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a.     ak pri platbe na účet COMODO kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky,

b.     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti COMODO,

c.     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d.     ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti COMODO, ktoré možno od nej požadovať, nie je internetový obchod COMODO schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach COMODO inak ho zaobstarať,

e.     ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť COMODO tovar nakupuje.

9.10.     Odstúpenie COMODO od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti COMODO kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.11.     Odstúpenie COMODO od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti COMODO na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.12.     Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je internetový obchod COMODO oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky

 

10.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je COMODO, s.r.o., so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060, vedená v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 6749/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

       Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Adresa: Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Email: Shop@comodoconcept.sk, Telefón: +421 911 776 644

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor ako meno a priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, dátum narodenia, IP adresa, cookies,  lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ e-shopu www.comodoconcept.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajo

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi najmä:

a)     Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

b)     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

Prevádzkovateľ je fyzická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb účastníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov: v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II. na právnych základoch tam uvedených

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a)     plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb:

i)      osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

ii)     zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

iii)   marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

b)     dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

i)      daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

ii)     plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje účastníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c)     oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

i)      účinná ochrana práv prevádzkovateľa v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

ii)     oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d)     marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

i)      plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

ii)     individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale manuálnu tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

iii)   cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas) (ďalej len „Technické cookies“). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe (ďalej len „reklamné a marketingové cookies“). S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky. Bližšie informácie a podmienky sú uvedené v čl. V týchto zásad.

 

Právny základ spracovania osobných údajov:

e)     Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta alebo v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži.

f)      Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu, v prípade zasielania komunikácie o pracovných miestach alebo pri zaradení uchádzačov do databázy kandidátov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

g)     Plnenie zákonných povinností – pri uchovaní údajov v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

h)     Oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. V týchto prípadoch prevádzkovateľ vždy posúdi, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv účastníka.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1)     Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2)     Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3)     Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4)     Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov.

5)     Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

6)     Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7)     Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

8)     Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním (informácie pre Účastníka)

1)     Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a)     právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b)     právo na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c)     právo na vymazanie poskytnutých Osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

d)     právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

e)     právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov;

f)      právo na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa;

g)     právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h)     právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

2)     Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť formou žiadosti na adrese shop@comodoconcept.sk.

3)     V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a)     požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu shop@comodoconcept.sk.

b)     namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu shop@comodoconcept.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4)     Ak uplatní Účastník ktorékoľvek právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od doručenia žiadosti Účastníkom Prevádzkovateľovi.

5)     Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV ods. 1) písm. a) a f) je možné iba prostredníctvom správy so zaručeným elektronickým podpisom Účastníka alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla Prevádzkovateľa. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

6)     Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV. ods.1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV. ods. 1 prijatá a teda ani vybavená.

7)     Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Kategórie príjemcov, tretích strán a cookies

1)     Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje, nesprístupňuje ani nezverejňuje, tieto však môže zdieľať s poskytovateľmi služieb tretích strán. Údaje sú zdieľané iba v rozsahu potrebnom na predaj a poskytnutie služby v súlade s obchodnými podmienkami. Údaje sú zdieľané pri:

a)     Vykonávaní nákupov, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

i)      Heureka Group a.s., Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 - Karlín,Česká Republika, za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

b)     Preprave, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

i)      Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

ii)     Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava

iii)   GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

c)     Prevádzke, vylepšovaní a údržbe webstránok; osobné údaje majú v prípade potreby v nevyhnutnom rozsahu k dispozícii aj dodávatelia, ktorí poskytujú prevádzkovateľovi služby súvisiace s tvorbou a správou webstránok, aktuálne spravuje:

i)      Comodo, s.r.o. Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina Slovenská republika

d)     Poskytovaní reklám a analýze údajov z nich, pričom údaje môžu byť poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu:

i)      Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

ii)     Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

iii)   Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

2)     Cookies

a)     Technické cookies prevádzkovateľ používa na riadne fungovanie webstránky, pričom súhlas s ich použitím od účastníka sa nevyžaduje.

b)     Reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ používa za účelom zobrazenia obsahu podľa predchádzajúcich preferencií účastníka a za účelom zobrazovania reklamy podľa záujmov účastníka, pričom reklamné a marketingové cookies prevádzkovateľ ukladá iba na základe súhlasu účastníka.

c)     Účastník je oprávnený súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, pričom Prevádzkovateľ upozorňuje, že takýto úkon môže spôsobiť čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť webstránky www.comodo.sk

d)     Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:

i)      Chrome

ii)     Firefox

iii)   Internet Explorer

VI. Záverečné ustanovenia

1)     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2)     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3)     Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach

 

4)     Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

5)     Dotknutá osoba (Účastník) má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

6)     Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

 

 

11.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

10.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019.

10.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.comodo.sk.

10.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

 

Zoznam Príloh VOP

1. Reklamačný poriadok

2. Formulár na odstúpenie od zmluvy


Reklamačný poriadok

(Neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

 

COMODO, s.r.o., so sídlom Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 419 918 (ďalej len “COMODO”), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim v internetovom obchode COMODO, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom fyzickou alebo právnickou osobou.

 

1.           VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.     COMODO zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

2.     Pri použitom tovare COMODO nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu COMODO nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.     Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, COMODO zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

4.     Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je 6 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  COMODO, s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

5.     Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady sa vyžaduje doklad o kúpe vystavený COMODO a odovzdaný kupujúcemu.

6.     Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

2.           SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1.      Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

2.     Tovar zakúpený cez internetový obchod je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

 

COMODO, s.r.o.

Hálkova 2753/13, 01001 Žilina, Slovenská republika (ďalej len „reklamačná adresa“)

 

3.     Spolu s reklamovaným očisteným tovarom je kupujúci povinný COMODO odoslať, príp. odovzdať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list alebo jeho kópiu, ak bol kupujúcemu vydaný (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči COMODO zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s COMODO a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).

4.     V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku nepreberáme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci COMODO na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

5.     V prípade, ak bude kupujúcemu vystavený záručný list v ktorom je uvedený iný podnikateľ určený na opravu tovaru, ktorý je v mieste COMODO alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, je kupujúci povinný uplatniť právo na opravu tovaru u tohto podnikateľa. Podnikateľ určený na opravu tovaru je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji medzi COMODO a kupujúcim.

6.     Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

7.     V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov COMODO na tel. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu shop@comodoconcept.sk alebo telefonicky na tel. číslo +421 911 776 644. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe COMODO, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.

8.     Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 

3.           PRÁVA KUPUJÚCEHO ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

1.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.     Internetový obchod COMODO je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

3.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým COMODO nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.     Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.     Ak COMODO predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

8.     Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

4.           SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1.     Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2.     O prijatí reklamácie je COMODO povinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

3.     Internetový obchod COMODO je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku 3 uplatňuje.

4.     O určení spôsobu vybavenia reklamácie je COMODO oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

5.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6.     O vybavení reklamácie je COMODO povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

7.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, COMODO môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8.     Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a COMODO ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša COMODO bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť COMODO za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

5.           ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

1.     V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým COMODO, s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že COMODO, s.r.o. porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na COMODO, s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak COMODO, s.r.o. na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.     Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s COMODO, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 

6.           ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2019

2.     Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. 1. ods. 4 druhá veta len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. 1. ods. 4 druhá veta tohto Reklamačného poriadku.

2.     COMODO si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.comodoconcept.sk

 


 

 

 

 

                                                      

 

                              Formulár na odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predávajúci:

 

Obchodné meno: COMODO s.r.o. IČO: 46419918, DIČ: 2023367060, IČ DPH: SK2023367060

 

Ulica a číslo: Hálková 2753/13

 

Mesto: Žilina

 

PSČ: 010 01

 

Telefón: +421 911 776 644

 

E-Mail: shop@comodoconcept.sk

 

 

 

Kupujúci:

 

*Meno a priezvisko:

 

*Ulica a číslo:

 

*Mesto:

 

*PSČ:

 

Telefón:

 

*E-Mail:

 

 

 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy. 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.comodoconcept.sk

 

Objednávka číslo: _________________________________________________________________

 

Zo dňa:__________________________________________________________________________

 

Tovar bol doručený dňa (deň prevzatia)*:________________________________________________ 

 

Číslo faktúry: ______________________________________________________________________

 

*Žiadam preto o vrátenie:

  plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

*Údaj je povinný ak vraciate len časť predmetu zmluvy

 

_________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

Suma na vrátenie:

 

_________________________________________________________________________________

 

*Prevodom na účet (vo formáte IBAN):

 

_________________________________________________________________________________

 

9.1. Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak tovar nie je súčasťou zásielky s odstúpením od zmluvy, berie na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze až do momentu pokiaľ mu nie je dodaný vrátený tovar, alebo príp. preukázané zaslanie tohto tovaru.

 

 

V ___________________________________  dňa __________________________________

 

 

 

Podpis: ______________________________ 

 

 

(*) Údaje označené * sú povinné

 

 

 

 

 


 

                                                     

 

COMODO CONCEPT

LOOKBOOK

ÚČET

NASTAVENIA